VeinCare KlinikenTM
Din specialist på åderbråck och ådernät!

Personuppgifter

VeinCares behandling av personuppgifter sker i enlighet med vad som stadgas i personuppgiftslagen (SFS 1998:204), kallad PuL i dagligt tal, och Lagen om Elektronisk Kommunikation (2003:389). Båda dessa lagar innehåller bestämmelser som syftar till att skydda privatpersoner mot att den personliga integriteten kränks när personuppgifter behandlas.

Ändamål

VeinCare i Sverige AB behandlar personuppgifter som lämnas av kund i samband med tidbokning, köp av tjänst eller liknande. Uppgifterna behandlas för att VeinCare skall kunna fullfölja ingångna avtal och övernskommelser om kallelser, återbesök, tjänster och för administration och fakturering av dessa samt för att VeinCare skall kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag.

Personuppgiftsansvarig

VeinCare i Sverige AB, org.nr 556851-0951, ansvarar för de kunduppgifter som behandlas. Ev felaktigheter som rör privatpersoner kan anmälas till VeinCare, tel 0227-140 00, som svarar för att dessa blir korrigerade.

Utlämning av uppgifter till annan

Personuppgifter lämnas inte ut till tredje part.

Vilka uppgifter behandlas?

De uppgifter som behandlas är personuppgifter som lämnas i kontrakt, i köpeavtal eller vid intresseanmälningar eller andra kontakter med kund. Detta är uppgifter om namn, personnummer, folkbokförings- och fakturaadress, telefonnummer etc och uppgifter som rör förfrågningar eller dylikt. Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register, t ex adressuppdatering genom SPAR och kreditprövning av kunder.

Till vad behandlas uppgifterna?

Personuppgifterna används av VeinCare som underlag för administration av kundåtagande, analyser i verksamheten, utveckling av tjänster samt riktade informations- och marknadsföringsinsatser. Personuppgifter lämnas inte ut till tredje part.

"Spärr" mot marknadsföring

Om man inte önskar sina personuppgifter behandlade för ändamål som rör direkt marknadsföring kan anmälan göras till:
VeinCare i Sverige AB
Kungsgatan 80
736 33 Kungsör
Sådan anmälan skall vara skriftlig och innehålla uppgift om namn, personnummer.

Registerutdrag

Privatperson har också rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter VeinCare behandlar. Begäran om sådant registerutdrag skall göras skriftligt och vara egenhändigt undertecknat av den sökande samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Begäran sänds till:
VeinCare i Sverige AB
Kungsgatan 80
736 33 Kungsör
Utdragen sänds till den sökandes uppgivna hemadress inom en månad från det att ansökan inkommit till VeinCare. Begäran om rättelse av personuppgift görs hos VeinCare,
telefon 0227-140 00.

Copyright © VeinCare i Sverige AB 2011-2018

VeinCare Kliniken är ett varumärke/trademark tillhörande VeinCare i Sverige AB.
2018 VeinCare i Sverige AB, All rights reserved.